Ochrana osobních údajů

 

Jestliže zaškrtnete kolonku „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“, jako subjekt údajů udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to v následujícím rozsahu:

 

Rozsah zpracování osobních údajů:

Jako subjekt údajů poskytuji své osobní údaje prostřednictvím svého životopisu, dotazníku nebo jiným způsobem (např. vyplněním elektronického formuláře).

Správce je oprávněn v takovém případě zpracovávat především následující osobní údaje (v závislosti na tom, které osobní údaje uvedete ve formuláři, resp. v jiném dokumentu, jako je např. životopis):

 1. jméno, příjmení a titul,
 2. datum narození a adresa trvalého bydliště,
 3. adresa přechodného bydliště (pokud existuje),
 4. dosažené vzdělání a praxe,
 5. nabytá praxe (informace o předchozích zaměstnavatelích, pracovní pozice, na kterých jsem pracoval, délka zaměstnání),
 6. informace, k výkonu jakých činností mám oprávnění (diplom, certifikát, průkaz apod.)
 7. telefonní číslo a adresa elektronické pošty,
 8. ostatní informace, které jsem uvedl v dotazníku, resp. v životopisu, např. fotografie

(dále jen jako „osobní údaje“).

 

Účel zpracování osobních údajů:

Vyhledávání a nabízení různých pracovních míst pro subjekt údajů.

 

Totožnost Správce osobních údajů:

Manuvia, a. s. se sídlem: Plynárenská 7/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika, IČO: 44 400 926 podnikající na území České republiky prostřednictvím Manuvia, a. s., organizační složka, se sídlem: Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 01734920, jako hlavní správce, a ostatní aktivní společnosti, které jsou součásti skupiny Manuvia, jako vedlejší správci, jejichž přesný seznam je uveden v „Informacích pro subjekt údajů, kterým je zájemce o zaměstnání“ v odstavci označeném jako „Totožnost správce“. Hlavní správce a vedlejší správci společně tvoří Společné správce ve smyslu článku 26 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR).

 

Doba uchovávání osobních údajů:

60 měsíců

Právo kdykoliv odvolat souhlas:

 • Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání Vašich osobních údajů vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.
 • Za účelem odvolání souhlasu můžete využít elektronický formulář dostupný na internetové stránce: https://www.manuvia.com/cz/odvolani-souhlasu/
 • Odvolat Váš souhlas můžete také formou e-mailové zprávy adresované na e-mailovou adresu naší společnosti: info@manuvia.com. V rámci e-mailové zprávy musíte uvést Vaše identifikační údaje, abychom věděli, kdo má zájem odvolat svůj souhlas, a zároveň v rámci zprávy musíte uvést text, ze kterého vyplývá, že máte zájem odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (např. „Já, Josef Mrkvička, nar. 32.12.1898, odvolávám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který jsem udělil Vaší společnosti.“).
 • Odvolat Váš souhlas můžete také formou poštovní zásilky odeslané na adresu sídla naší společnosti, tj. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava, Česká republika. V dopise musíte čitelně uvést Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), abychom věděli, kdo má zájem odvolat svůj souhlas, a zároveň musíte v dopise uvést text, ze kterého vyplývá, že máte zájem odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (např. „Já, Josef Mrkvička, nar. 32.12.1898, odvolávám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který jsem udělil Vaší společnosti.“). Taktéž je vhodné dané odvolání vlastnoručně podepsat.
 • Odvolat Váš souhlas můžete také osobně, a to na jakékoliv pobočce naší společnosti, případně prostřednictvím našeho callcentra (kontaktní údaje callcentra, jako i seznam a adresy poboček nejdete na našem webu https://manuvia.cz/).
 • Naše společnost Vás, jako subjekt údajů, může po doručení odvolání souhlasu (především v případě odvolání souhlasu prostřednictvím e-mailové zprávy nebo vyplněním elektronického formuláře) kontaktovat (např. telefonicky) za účelem kontroly, že odvolání souhlasu vytvořila a provedla Vaše osoba. 

Informace pro subjekt údajů, kterým je zájemce o zaměstnání

Vážený subjekte údajů,

tímto Vám poskytujeme základní informace o zpracovávání Vašich osobních údajů, a také o Vašich právech spojených se zpracováváním Vašich osobních údajů.

Výklad pojmů:

Příjemce – Příjemcem osobních údajů je jakýkoliv subjekt, kterému naše společnost Vaše osobní údaje poskytne,
tj. v podstatě jakákoliv osoba, která bude mít prostřednictvím naší společnosti přístup k Vašim osobním údajům. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – Pověřencem pro ochranu osobních údajů je osoba, která dohlíží na ochranu osobních údajů u jednotlivých subjektů údajů (tj. i Vašich osobních údajů) ve společnosti, která zpracovává Vaše osobní údaje. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete jako subjekt údajů kontaktovat se všemi otázkami, které se týkají zpracovávání Vašich osobních údajů a uplatňování Vašich práv vyplývajících z nařízení na ochranu osobních údajů. Vaše práva vyplývající z nařízení na ochranu osobních údajů jsou blíže popsána níže.

Právní základ – Právním základem zpracovávání je zákonný důvod, na základě kterého je naše společnost jako správce oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje.

Totožnost správce:

Správcem, t.j. společností, která zpracovává Vaše osobní údaje jsou společní správci ve smyslu článku 26 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení GDPR“).

Hlavním správcem je společnost Manuvia, a. s. se sídlem: Plynárenská 7/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika, IČO: 44 400 926 podnikající na území České republiky prostřednictvím společnosti Manuvia, a. s., organizační složka, se sídlem: Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 01734920. Vedlejšími správci jsou ostatní aktivní společnosti, které jsou součásti skupiny Manuvia; ke dni vyhotovení těchto informací jsou to následující společnosti:

Název společnosti (obchodní firma): Sídlo: IČ:
Manuvia Slovakia s.r.o. Vysoká nad Kysucou 524, Vysoká nad Kysucou 023 55 47 592 788
Manuvia Jobliner Staffing, s.r.o. Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 03 47 045 574
Manuvia Jobliner, s.r.o. Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 03 47 592 761
Manuvia Expert Recruitment SK, s.r.o. Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 03 47 325 216
Manuvia People SK s.r.o. Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 03 47 425 181
EDYMAX Personal Management a. s. Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 03 36 265 403
EDYMAX Flexibility s.r.o. Staromestská 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 03 43 799 752
EDYMAX Europe s. r. o. Hurbanova 21, Bardejov 085 01 44 498 152
PERSONEL EFEKT, s.r.o. Slovenská 69, Prešov 080 01 36 448 508
Manuvia ASU Job s.r.o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 29450829
Manuvia Bonjob s.r.o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 29452198
Solveo s.r.o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 29455006
PROMET JOBS s.r.o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 25841831
PROMET WORKS s.r.o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 05928737
Manuvia Job s.r.o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 29455022
Manuvia Expert Recruitment CZ, s.r.o. Revoluční 655/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 04258282
Manuvia People CZ a.s. Ocelářská 1354/35, Praha 9 – Libeň, 19000 28385225
Manuvia BestWork s.r.o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 08280746
Manuvia DreamJob s.r.o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 08280983
Manuvia FairJob s.r.o. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava 07728824
EDYMAX Personal Management SE Ocelářská 1354/35, Praha 9 – Libeň, 19000 01570757

 

Kontaktní údaje správce:

Správce můžete kontaktovat prostřednictvím hlavního správce písemně, a to buď formou poštovní zásilky odeslané na adresu sídla českého odštěpného závodu společnosti, tj. Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava, Česká republika, nebo formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu: info@manuvia.com.

Aktuální kontaktní údaje najdete vždy na internetové stránce https://manuvia.cz/ochrana-osobnich-udaju/ v sekci pro uchazeče o zaměstnání.

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Správce ve smyslu Nařízení GDPR není povinen vyjmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Úlohy obdobné funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává ve skupině Manuvia právní oddělení společnosti Manuvia, a. s. se sídlem: Plynárenská 7/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika, IČO: 44 400 926 podnikající na území České republiky prostřednictvím Manuvia, a. s., organizační složka, se sídlem: Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 01734920. Právní oddělení společnosti Manuvia, a. s. můžete kontaktovat písemně, a to buď formou poštovní zásilky odeslané na adresu Na Rovince 879, Hrabová, 720 00 Ostrava, Česká republika s tím, že uvedete, že zásilka je určena pro pověřence pro ochranu osobních údajů, nebo formou e-mailové zprávy adresované na e-mailovou adresu: zodpovedna.osoba@manuvia.com

Aktuální kontaktní údaje najdete vždy na internetové stránce https://manuvia.cz/ochrana-osobnich-udaju/ v sekci pro uchazeče o zaměstnání.

 

Účely zpracovávání osobních údajů:

Vyhledávání a nabízení různých pracovních míst pro subjekt údajů

 

Právní základ zpracovávání:

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních základů:

 • souhlas subjektu údajů, tj. Vaše osobní údaje zpracováváme se souhlasem, který jste udělil/la naší společnosti jako správci

 

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Kategoriemi příjemců jsou především:

 • obchodní partneři správce, kteří vyhledávají pracovníky, t.j. z Vašeho pohledu subjektu údajů jde o potenciální zaměstnavatele nebo odběratele služeb

Aktuální seznam příjemců, resp. kategorie příjemců jsou zveřejněné na internetové stránce https://manuvia.cz/ochrana-osobnich-udaju/ v sekci pro uchazeče o zaměstnání.

 

Informace o tom, zda naše společnost zamýšlí přenést Vaše osobní údaje do zemí mimo EU nebo
do mezinárodní organizace:

Naše společnost nezamýšlí přenášet Vaše osobní údaje do zemí, které nejsou v Evropské unii, nebo do mezinárodní organizace.

 

Doba uchovávání osobních údajů:

60 měsíců

 

Informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je potřebný pro uzavření smlouvy, zda je subjekt údajů povinen poskytnout osobní údaje, a také možné následky neposkytnutí takových údajů:

Jako subjekt údajů nejste povinen poskytnout nám své osobní údaje, avšak jelikož je účelem zpracování Vašich osobních údajů především poskytování pracovních nabídek pro Vaši osobu, tak bez poskytnutí Vašich údajů by nebyla naše společnost reálně schopna splnit tento účel, a tedy by Vám nenabídla žádnou pracovní nabídku.

Vaše práva jako subjektu údajů související s ochranou osobních údajů: Právo na přístup k osobním údajům; Právo na opravu osobních údajů; Právo na vymazání osobních údajů („právo být zapomenut“); Právo na omezení zpracování osobních údajů; Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; Právo na přenositelnost osobních údajů; Právo kdykoliv odvolat souhlas aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracovávání před datem odvolání souhlasu; Právo podat stížnost dozorovému orgánu;

Konkrétní informace, co je obsahem jednotlivých práv, a případně jak je uplatnit, je uvedeno níže v části „Vaše práva jako subjektu údajů související s ochranou osobních údajů“.

Vaše práva jako subjektu údajů související s ochranou osobních údajů


 1. Právo na přístup k osobním údajům:
 • Jako subjekt údajů máte právo získat od správce (tj. naší společnosti) potvrzení o tom, jak zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají.
 • Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, tak máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, které o Vaší osobě zpracováváme, a zároveň máte právo na to, abychom Vám poskytli následující informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů naší společností:
  • informaci o tom, za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • informaci o tom jaké kategorie osobních údajů zpracováváme o Vaší osobě,
  • informaci o příjemcích, případně alespoň kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje poskytnuty, 
  • pokud je to možné, tak informaci o předpokládané době uchování Vašich osobních údajů,nebo, pokud to není možné, tak informaci o kritériích na její určení,
  • informaci o tom, že máte právo od správce (tj. naší společnosti) požadovat opravu Vašich osobních údajů nebo požadovat jejich vymazání nebo omezení zpracování nebo, že máte právo vznést námitku proti takovému zpracování,
  • informaci o tom, že máte právo podat stížnost dozorovému orgánu,
  • informaci o tom, že pokud jsme Vaše osobní údaje nezískali přímo od Vás, máte právo
   na získání jakýchkoliv dostupných informací, pokud jde o jejich zdroj,
 • Jako správce je naše společnost povinna Vám poskytnout kopii Vašich osobních údajů, které o Vaší osobě zpracováváme. Za jakékoliv další kopie, o které jako subjekt údajů požádáte, je naše společnost oprávněna jako správce účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Pokud jako subjekt údajů podáte žádost elektronickými prostředky, informace Vám poskytneme prostřednictvím e-mailové zprávy (na e-mailovou adresu uvedenou ve Vaší žádosti), pokud jako subjekt údajů nepožádáte o jiný způsob

       2. Právo na opravu osobních údajů:
 • Jako subjekt údajů máte právo na to, aby naše společnost jako správce bez zbytečného odkladu opravila Vaše nesprávné osobní údaje. S ohledem na účely zpracování máte právo jako subjekt údajů na doplnění Vašich neúplných osobních údajů.
 • Jako správce má naše společnost povinnost oznámit každému příjemci, kterému byly osobní údaje poskytnuty, každou opravu osobních údajů, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. V případě, že o to jako subjekt údajů požádáte, poskytne Vám naše společnost jako správce informaci o příjemcích, které je naše společnost povinna informovat.

       3. Právo na vymazání osobních údajů („právo být zapomenut“):
 •  Jako subjekt údajů máte právo dosáhnout u naší společnosti jako správce, aby byly Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazány. Naše společnost jako správce je povinna bez zbytečného odkladu vymazat Vaše osobní údaje, pokud je splněný některý z těchto důvodů:
  • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je získávali nebo jinak zpracovávali,
  • jestliže se zpracování Vašich osobních údajů provádí na právním základě Vašeho souhlasu a jako subjekt údajů odvoláte souhlas, na základě kterého se zpracování vykonává, a zároveň už neexistuje jiný právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů,
  • využijete jako subjekt údajů Vaše právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů uvedenému v bodě 5,
  • Vaše osobní údaje se zpracovaly nezákonně,
  • Vaše osobní údaje musí být vymazané, aby se splnila zákonná povinnost vyplývající z právních předpisů EU, případně právních předpisů ČR
 • Jako správce má naše společnost povinnost oznámit každému příjemci, kterému byly osobní údaje poskytnuty, každé vymazání osobních údajů, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. V případě, že o to jako subjekt údajů požádáte, poskytne Vám naše společnost jako správce informaci o příjemcích, které je naše společnost povinna informovat.

       4. Právo na omezení zpracování osobních údajů:
 •  Jako subjekt údajů máte právo na to, aby naše společnost jako správce omezila zpracování osobních údajů za předpokladu, že jde o jeden z těchto případů:
  • pokud jako subjekt údajů napadnete správnost Vašich osobních údajů, máte právo na to, aby bylo omezeno zpracování Vašich osobních údajů během období, které naši společnosti jako správci umožní ověřit správnost Vašich osobních údajů,
  • pokud je zpracování Vašich osobních údajů protizákonné a Vy jako subjekt údajů vznášíte námitku proti vymazání Vašich osobních údajů a namísto toho žádáte o omezení jejich použití,
  • pokud naše společnost jako správce už Vaše osobní údaje nepotřebuje na účely zpracování, ale potřebujete je Vy jako subjekt údajů k prokázání, uplatňování nebo obhajování Vašich právních nároků,
 • Během období, ve kterém naše společnost jako správce omezí zpracování Vašich osobních údajů, je naše společnost oprávněna jako správce Vaše osobní údaje jen uchovávat. Jakékoliv jiné zpracovatelské operace je naše společnost jako správce oprávněna vykonat jen:
  • za předpokladu, že k tomu udělíte souhlas,
  • je to potřebné na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků,
  • je to potřebné na ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby,
  • je to potřebné z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo České republiky.
 • Před tím, než bude omezení zpracování zrušeno, je naše společnost jako správce povinna Vás o této skutečnosti informovat.
 • Jako správce má naše společnost povinnost oznámit každému příjemci, kterému byly osobní údaje poskytnuty, každé omezení zpracování, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. V případě, že o to jako subjekt údajů požádáte, poskytne Vám naše společnost jako správce informaci o příjemcích, které je naše společnost povinna informovat.
       5. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů:
 • Jako subjekt údajů máte právo kdykoliv podat námitku z důvodů týkajících se Vaši konkrétní situace proti zpracování Vašich osobních údajů, které je vykonáváno na následujícím právním základě:
  •    pokud je zpracování Vašich osobních údajů nevyhnutelné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci,
  • pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje správce nebo třetí strana.
 • Po uplatnění Vašeho práva podat námitku v souladu s těmito body nesmí naše společnost jako správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud naše společnost neprokáže nezbytné oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo naše společnost neprokáže, že důvodem zpracování je prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.
 • Jako subjekt údajů máte právo uplatňovat své právo vznést námitku automatizovanými prostředky s použitím technických specifikací.

       6. Právo na přenositelnost osobních údajů:
 • Jako subjekt údajů máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli naši společnosti jako správci. Naše společnost jako správce má povinnost Vám poskytnout tyto údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Taktéž jako subjekt údajů máte právo požadovat, aby naše společnost přenesla Vaše osobní údaje jinému správci.
 • Naše společnost je povinna přenést Vaše osobní údaje za předpokladu, že zpracování Vašich osobních údajů vykonává naše společnost automatizovanými prostředky (tj. např., že máme Vaše údaje v naší interní počítačové databázi) a zároveň, že Vaše osobní údaje naše společnost zpracovává na jednom z následujících právních základů:
  • na základě Vašeho souhlasu,
  • na základě toho, že je mezi Vámi jako subjektem údajů a naší společností uzavřena smlouva, při jejímž plnění je nevyhnutelné, abychom zpracovali Vaše osobní údaje (např. Smlouva o zprostředkování zaměstnání, kdy z důvodu hledání vhodné práce pro Vás musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje).
 • Při uplatňování svého práva na přenositelnost Vašich osobních údajů máte právo na to, aby byl přenos Vašich osobních údajů provedený přímo od naší společnosti k druhému správci za předpokladu, že je to technicky možné.
       7.  Právo kdykoliv odvolat souhlas aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracovávání před datem odvolání souhlasu:
 • Pokud naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje na právním základě, kterým je Váš souhlas, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat.
 • Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání Vašich osobních údajů vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.
 • Jako správce je naše společnost povinna zabezpečit, aby odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů bylo z Vaší strany jako subjektu údajů alespoň tak jednoduché, jako jeho poskytnutí.
 • Za účelem odvolání souhlasu můžete využít elektronický formulář dostupný na internetové stránce: https://www.manuvia.com/cz/odvolani-souhlasu/.
 • Odvolat Váš souhlas můžete také formou e-mailové zprávy adresované na e-mailovou adresu naší společnosti, která je uvedená v části „Kontaktní údaje (hlavního) správce“. V rámci e-mailové zprávy musíte uvést Vaše identifikační údaje, abychom věděli, kdo má zájem odvolat svůj souhlas, a zároveň v rámci zprávy musíte uvést text, ze kterého vyplývá, že máte zájem odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (např. „Já, Josef Mrkvička, nar. 32.12.1898, odvolávám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který jsem udělil Vaší společnosti.“).
 • Odvolat Váš souhlas můžete také formou poštovní zásilky odeslané na adresu sídla hlavního správce. V dopise musíte čitelně uvést Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), abychom věděli, kdo má zájem odvolat svůj souhlas, a zároveň musíte v dopise uvést text, ze kterého vyplývá, že máte zájem odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (např. „Já, Josef Mrkvička, nar. 32.12.1898, odvolávám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který jsem udělil Vaší společnosti.“). Taktéž je vhodné dané odvolání vlastnoručně podepsat.
 • Odvolat Váš souhlas můžete také osobně, a to na jakékoliv pobočce naší společnosti, případně prostřednictvím našeho callcentra (kontaktní údaje callcentra, jako i seznam a adresy poboček nejdete na našem webu https://manuvia.cz/).
 • Naše společnost Vás, jako subjekt údajů, může po doručení odvolání souhlasu (především v případě odvolání souhlasu prostřednictvím e-mailové zprávy nebo vyplněním elektronického formuláře) kontaktovat (např. telefonicky) za účelem kontroly, že odvolání souhlasu vytvořila a provedla Vaše osoba.

      8. Právo podat stížnost dozorovému orgánu:
 • V případě, že máte jakékoliv pochybnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte jako subjekt údajů právo podat stížnost dozorovému orgánu, tj. státnímu orgánu, který vykonává dozor nad správným a zákonným zpracováváním osobních údajů od subjektů údajů.
 • V České republice je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem:
  Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627.
 • Příslušné kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů najdete na internetových stránkách: https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10
 • Další užitečné informace týkající se práv subjektu údajů naleznete na následovném odkazu: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaju/d-27276